REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Xbuysell.pl


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego funkcjonującego pod adresem internetowym www.xbuysell.pl

  2. Serwis skierowany jest do osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, którym przepisy prawa Polskiego przyznają zdolność prawną.

  3. Niniejszy regulamin określa w szczególności:

  a) sposób zawarcia, zmiany i rozwiązania umowy;

  b) prawa i obowiązki stron umowy;

  c) zakres świadczonych w ramach umowy usług;

  d) warunki świadczenia usług;

  e) zasady płatności za usługi;

  f) wymiana walut;

  g) zasady bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu.

  4. Niniejszy regulamin ustala zasady korzystania z serwisu na potrzeby świadczenia usług drogą elektroniczną dotyczących serwisu www.xbuysell.pl, spełniający wymagania określone w ustawie z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późniejszym zmianami). Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika

  5. Wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu.

DEFINICJE

§ 2

  Xbuysell.pl - portal umożliwiający Użytkownikom korzystanie z udostępnionych w jego ramach usług. Stanowiący własność Usługodawcy.

  Usługodawca - serwis internetowy znajdujący się pod adresem: https://www.xbuysell.pl/ umożliwiający wymianę walut w trybie on-line. Właścicielem serwisu jest:

  JOANNA SMOLEŃ XBS
  NIP: 8733026028 , REGON: 367719310
  ul. Karmelicka, nr 64, lok. 9,
  31-128 Kraków

  woj. MAŁOPOLSKIE,

  Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, a także inna jednostka organizacyjna, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, posiadająca aktywne konto w serwisie https://www.xbuysell.pl/ . Użytkownik może być zarówno zleceniodawcą jak zleceniobiorcą. Osoba fizyczna może zostać Użytkownikiem, jeżeli jest pełnoletnia.

  Dni Robocze - dni tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

  Zlecenie - zamieszczenie w serwisie ogłoszenia na wykonanie usługi kupna lub sprzedaży waluty na określonych przez siebie warunkach, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.

  Kurs Zlecenia - wartość po jakiej Użytkownik chce nabyć lub zbyć waluty.

  Prawo Dewizowe - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1178 z późniejszymi zmianami).

  Przelew - transfer środków pieniężnych pomiędzy rachunkami bankowymi a kontem Użytkownika.

  Rejestracja - czynność, na skutek której utworzone zostaje konto Użytkownika.

  Konto Użytkownika - udostępniony przez Usługodawcę dla Użytkownika , indywidualny zbiór zasobów i uprawnień pozwalający na wykonywanie czynności zgodnych z przeznaczeniem portalu. Dostępne po zalogowaniu i chronione szyfrowanym połączeniem SSL.

  Regulamin - niniejszy akt regulujący zasady korzystania z serwisu oraz prawa i obowiązki stron umowy.

  Rachunek - konto prowadzone dla Użytkownika przez bank posiadający siedzibę lub oddział na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

ROZDZIAŁ II

ZAWARCIE UMOWY

§ 3

  1. Rozpoczęcie korzystania z serwisu uzależnione jest od zawarcia umowy.

  2. Zawarcie umowy następuje poprzez wypełnienie oferowanego na łamach serwisu formularza oraz zaakceptowanie regulaminu - z zastrzeżeniem ust. 7.

  3. Zawarcie umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w sposób przewidziany w ust. 2.

  4. Elementy objęte formularzem mają charakter zmienny i mogą być modyfikowane w trakcie trwania umowy celem dostosowania sposobu korzystania z serwisu do potrzeb Użytkownika.

  5. Wypełnienie formularza i związana z tym akceptacja regulaminu skutkują natychmiastową rejestracją w serwisie i utworzeniem konta Użytkownika.

  6. Umowa uważana jest za zawartą, a tym samym łączącą Usługodawcę z Użytkownikiem, z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika linku aktywacyjnego wysłanego przez serwis na adres email podany podczas rejestracji , potwierdzający fakt wypełnienia formularza oraz akceptacji regulaminu.

  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy bez wskazywania przyczyny.

§ 4

  1. Wypełniając formularz Użytkownik wypełnia znajdujące się w nim wszystkie obowiązkowe pola.

  2. Wypełniając formularz Użytkownik zobowiązany jest podać dane i informacje w taki sposób, aby nie pozostawiało to wątpliwości co do danych identyfikujących Użytkownika.

  3. W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że formularz został wypełniony w sposób niezgodny z ust.2 Usługodawca ma prawo zawiesić wykonywanie umowy oraz funkcjonowanie założonego konta do czasu usunięcia nieprawidłowości.

  4. Rejestracja służy stworzeniu przez serwis indywidualnego konta Użytkownika, którego posiadanie jest niezbędne do korzystania z serwisu.

§ 5

  1. Obowiązywanie umowy zawsze rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia założenia konta, za pośrednictwem linku aktywacyjnego wysłanego na adres email podany przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego .

  2. Identyfikacja Użytkownika nie może zakończyć się wcześniej, niż z momentem potwierdzenia przez Usługodawcę zgodności danych podanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym z danymi nadawcy przelewu waluty, którą Użytkownik chce wymienić.

  3. Umowa zawierana jest bez ograniczenia czasowego.

REZYGNACJA Z KORZYSTANIA Z USŁUG I ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 6

  1. Użytkownik posiada prawo do rezygnacji z korzystania z serwisu w dowolnym momencie oraz domagania się rozwiązania umowy.

  2. Realizacja tego prawa następuje poprzez złożenie za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o chęci skorzystania z prawa, o którym mowa w ust.1.

  3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 nie powinno pozostawiać wątpliwości co do woli Użytkownika.

  4. W razie wątpliwości co do treści oświadczenia Usługodawca może domagać się ponownego złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2.

§ 7

  1. Usługodawca za pośrednictwem poczty elektronicznej informuje o fakcie otrzymania oświadczenia, o którym mowa w par. 6 ust. 2 regulaminu.

  2. Rozwiązanie umowy skutkuje przesunięciem konta Użytkownika do archiwum serwisu.

ROZDZIAŁ III

REJESTRACJA

§ 9

  1. Rejestracja w serwisie skutkuje zawarciem umowy, o której mowa w par. 3.

  2. Na skutek rejestracji tworzone jest indywidualne konto Użytkownika.

  3. W ramach jednej umowy dokonywana jest jedna rejestracja.

  4. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik będzie identyfikowany w serwisie poprzez dane zawarte w formularzu rejestracyjnym.

  5. Dostęp do konta Użytkownika jest zabezpieczony hasłem, którego brzmienie ustala i dowolnie zmienia Użytkownik.

  6. Dokonanie rejestracji jest bezpłatne.

IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKA

§ 10

  1. Identyfikacja Użytkownika kończy się w momencie potwierdzenia przez Usługodawcę zgodności danych wprowadzonych podczas rejestracji z danymi nadawcy przelewu.

  2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość identyfikowania Użytkownika innymi możliwościami weryfikacji, niż określone w ust.1.

  3. Niezgodność danych opisanych w ust. 1, skutkować będzie zwrotem wpłaconej kwoty na konto bankowe osoby wpłacającej w ciagu 14 dni roboczych.

PŁATNOŚCI

  1. Usługa świadczona przez Serwis Xbuysell.pl jest odpłatna. Podstawę pobranej prowizji stanowi. wartość dokonanej wymiany. Prowizja pobierana jest w walucie, jaka wypłacana jest Użytkownikowi po dokonaniu wymiany.

  2. Prowizja za pośrednictwo w wymianie walut wynosi 0,12% kwoty, którą Użytkownik otrzyma podopasowaniu Ofert w momencie jej zakończenia, jednak nie mniej niż 0,01 PLN (1 grosz), 0,01 EUR (1 eurocent), 0,01 USD (1 cent), 0,01 GBP (0,01 pens) i 0,01 CHF (1 centym). Kwota prowizji Serwisu zostanie powiększona o koszty przelewów bankowych, jeżeli środki wypłacane są do banków nie współpracujących z Właścicielem Serwisu.

  3. Usługi świadczone przez serwis xbuysell.pl na rzecz Użytkownika dokumentowane są fakturami VAT.

  4. Użytkownik po zalogowaniu może pobrać plik z treścią faktury w celu samodzielnego wydruku

  5. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na pobieranie i wydruk dowodów potwierdzającego wykonanie usługi przy każdej transakcji.

  6. Kopię wydruku Faktury VAT należy przechowywać, a w przypadku potrzeby udostępnić organowipodatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

  7. Serwis może wystawiać i przesyłać faktury z tytułu świadczonych przez siebie usług w formie elektronicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz.U. 2010r., nr 249, poz. 1661) .

  8. Faktura w formie elektronicznej będzie do pobrania w Moje konto -> Moj portfel -> Faktury.

ROZDZIAŁ IV

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 11

  1. Korzystanie z serwisu wymaga od Użytkownika posiadania połączenia internetowego.

  2. Sprzęt komputerowy Użytkownika musi odpowiadać wymaganiom technicznym niezbędnym do korzystania z serwisu.

  3. Sprzęt komputerowy, za pośrednictwem którego nawiązywane będzie połączenie z serwisem musi posiadać wymagane przez serwis oprogramowanie: przeglądarkę internetową, obsługującą szyfrowane połączenia SSL, JavaScript oraz pliki cookie.

  4. Użytkownik musi posiadać telefon obsługujący wiadomości tekstowe sms.

§ 12

  1. Wykonywanie umowy odbywa się za pośrednictwem serwisu.

  2. Wykonywanie postanowień umowy wymaga współdziałania Usługodawcy oraz Użytkownika.

  3. Usługodawca ze swojej strony zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań celem realizacji postanowień umowy i umożliwienia zgodnego z jej celem korzystania z serwisu.

  4. Usługodawca realizuje leżące po jego stronie zobowiązania poprzez udostępnienie Użytkownikowi serwisu, za pośrednictwem którego Użytkownik może bez przeszkód korzystać z funkcji oferowanych przez portal.

  5. Usługodawca zapewnia architekturę oraz funkcjonalność serwisu, na bazie którego Użytkownik może składać zlecenia kupna i sprzedaży walut.

  6. Usługodawca zapewnia stały i nieprzerwany dostęp Użytkownika do serwisu.

  7. Usługodawca zobowiązuje się do administrowania serwisem, dokonywania niezbędnych napraw, wdrażania koniecznych ulepszeń oraz jego bieżącej konserwacji.

  8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje losowe niezależne od niego.

§ 13

  1. Użytkownik indywidualnie zarządza swoim kontem .

  2. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie zarządzania jego kontem i korzystania z serwisu.

  3. Fakt braku zarządzania kontem nie powoduje zaistnienia podstawy do jakichkolwiek roszczeń Użytkownika w stosunku do Usługodawcy i odwrotnie, które byłyby związane pośrednio lub bezpośrednio z tym faktem.

  4. Usługodawca nie wprowadza żadnych danych do konta Użytkownika.

  5. Usługodawca nie modyfikuje w żaden sposób danych wprowadzonych przez Użytkownika.

§ 14

  1. Wszystkie wprowadzone przez Użytkownika dane magazynowane są na serwerach Usługodawcy.

  2. Usługodawca nie dokonuje na rzecz Użytkownika żadnych opracowań ani nie wykonuje żadnych sprawozdań z posiadanych przez siebie danych i informacji.

  3. Usługodawca nie udostępnia osobom trzecim posiadanych przez siebie danych ani informacji dotyczących Użytkownika.

  4. Usługodawca może wykorzystywać podstawowe informacje identyfikujące Użytkownika we własnych celach promujących działalność serwisu.

  5. Usługodawca dba o bezpieczeństwo wprowadzanych i przesyłanych danych.

ROZDZIAŁ V

WYMIANA WALUT

§ 15

  1. Użytkownik dokonuje przelewu z rachunku bankowego na konto Serwisu www.xbuysell.pl posługując się danymi wygenerowanymi przez system.

  2. Usługodawca zaakceptuje przelew w momencie dokonania pozytywnej identyfikacji Użytkownika, czyli zgodności danych Użytkownika wskazanych w przelewie z danymi, jakie zostały przez niego wprowadzone podczas wypełniania formularza rejestracyjnego.

  3. Niezgodność danych opisanych w ust. 2, skutkować będzie zwrotem wpłaconej kwoty na rachunek bankowy Użytkownika.

  4. Po prawidłowo przeprowadzonej identyfikacji, na koncie Użytkownika zostaje zaksięgowana kwota przelewu.

§ 16

  1. Po zaksięgowaniu przelewu Użytkownik zamieszcza zlecenie, wypełniając w tym celu formularz dostępny w serwisie Xbuysell.pl , tym samym poleca Usługodawcy dopasowanie i zrealizowanie wymiany.

  2. W momencie zaistnienia w systemie zgodności wprowadzonych przez Użytkowników zleceń kupna i sprzedaży zostają one dopasowane i zrealizowane.

  3. Kurs wymiany może być inny od kursu podanego przez Użytkownika tylko i wyłącznie kiedy jest to na korzyść Użytkownika (sprzedaż powyżej lub kupno poniżej kursu Użytkownika).

  3. Kurs wymiany może być inny od kursu podanego przez Użytkownika. Wynika to z faktu, iż Xbuysell.pl stosuje zasadę zaokrąglania  na korzyść oferty o większej wartości.

§ 17

  1. Zamieszczone zlecenie jest ważne od momentu jego złożenia, do momentu wymiany całej kwoty

  lub do chwili anulowania jego przez Użytkownika.

  2. Na realizację zlecenia składać się może wiele cząstkowych wymian w okresie ważności zlecenia.

  3. Użytkownik ma prawo anulować swoje zlecenie. Anulowanie zlecenia obejmuje tą część, która nie została wymieniona w momencie złożenia dyspozycji anulowania.

  4. Minimalna kwota wypłaty na rachunki usługodawcy wynosi 10 jednostek waluty tj. 10 PLN, 10 EUR, 10 USD, 10 CHF, 10 GBP .

  6. Wartość minimalnej wypłaty określona jest w oparciu o kwotę prowizji, związanej z przelewami walutowymi pomiędzy bankami.

§ 18

  1. Po dokonaniu wymiany walut Usługodawca udostępnia Użytkownikom Faktury jak i potwierdzenia. transakcji wymiany ktore sa dowodem kupna i sprzedazy waluty .Dowody kupna lub sprzedaży waluty znajdują się w Moje Konto -> Mój portfel -> Faktury.

  2. Fakturey generowane sa ostatniego dnia miesiaca ,

  3. Portwierdzenia zlecenia wymiany w Moje Konto -> Zlecenia wymiany -> Moje zlecenia ->Status->Potwierdzenie

ROZDZIAŁ VI

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

§ 19

  1. Usługodawca jest związany wszystkimi przyznanymi mu lub nałożonymi na niego, w poszczególnych postanowieniach niniejszego regulaminu, prawami i obowiązkami.

  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania wykonywania postanowień umowy w przypadku:

  a) niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem zachowania Użytkownika;

  b) rażącego naruszania przez Użytkownika postanowień regulaminu;

  c) zachowania Użytkownika, które narusza słuszne interesy, prawa i dobra Usługodawcy;

  d) zachowania Użytkownika, które narusza słuszne interesy, prawa i dobra innych Użytkowników;

  e) gdy zachowanie Użytkownika grozi wywołaniem szkody majątkowej o poważnym charakterze;

  f) zachowania Użytkownika utrudniającego lub uniemożliwiającego sprawne i nieprzerwane działanie serwisu;

  g) wykorzystywania serwisu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.

  3. W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2, Usługodawca może wezwać Użytkownika do zaprzestania jego zachowań lub do podjęcia działań mających na celu odwrócenie wywołanych przez niego skutków.

  4. W przypadku bezskuteczności wezwania, o którym mowa w ust. 3, Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy.

  5. Jeśli zachowanie Użytkownika, w szczególności opisane w ust. 2, miałoby spowodować szkodę majątkową o poważnym charakterze w mieniu Usługodawcy, lub innego Użytkownika, to Usługodawca może niezwłocznie zaprzestać wykonywania postanowień umownych .

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

§ 20

  1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie wynikłe z jego winy przerwy w funkcjonowaniu serwisu i realizowaniu postanowień umowy.

  2. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy spowodowane:

  a) zaistnieniem zjawisk i okoliczności niezależnych od Usługodawcy skutkujących przerwaniem funkcjonowania serwisu;
  b) wystąpieniem katastrofy lub klęski żywiołowej;
  c) koniecznością dokonywania napraw, usprawnień, modyfikacji oraz konserwacji - o ile czas ich trwania    nie   przekracza 72 godzin w ciągu całego okresu rozliczeniowego;

  d) działaniem innych Użytkowników, które przełoży się na przerwanie funkcjonowania systemu;

  e) błędami lub przerwami w transmisji danych - chyba, że będą one wynikały z winy Usługodawcy;

  f) działaniem programów wprowadzonych do serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie, na

  skutek  wprowadzenia których nastąpi zakłócenie funkcjonowania serwisu.

  3. Odpowiedzialność majątkowa Usługodawcy za szkody majątkowe czy poważne utrudnienia powstałe u Użytkownika na skutek przerwy w funkcjonowaniu serwisu przybiera postać przyznania Użytkownikowi dodatkowych okresów rozliczeniowych, za które nie ponosi on opłaty.

§ 21

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez Użytkownika osobom trzecim lub innym Użytkownikom w związku z korzystaniem z serwisu.

  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe dla Użytkownika działania osób trzecich oraz innych Użytkowników dokonane za pośrednictwem serwisu.

  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Użytkownika innym osobom posługujących się serwisem.

  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez niego przerwy w funkcjonowaniu serwerów, na których zlokalizowany jest serwis.

  5. Usługodawca jest zobowiązany do utrzymywania kopii zapasowych kont Użytkowników i ochrony powierzonych mu danych i informacji.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

§ 22

  1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu i umowy.

  2. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać portalu do prowadzenia działalności sprzecznej z prawem, a w szczególności naruszającej prawo dewizowe lub postanowienia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać portalu do prowadzenia działalności naruszającej zasady uczciwego obrotu.

  3. Użytkownik posiada wszystkie przyznane mu poszczególnymi postanowieniami niniejszego regulaminu prawa.

  4. Użytkownik zobowiązany jest do wywiązywania się z ciążących na nim na mocy umowy lub regulaminu obowiązków, a w szczególności:

  a) korzystania z serwisu w sposób zgodny z umową, regulaminem oraz przeznaczeniem serwisu.

  b) podawania identyfikujących go danych w zgodzie z prawdą;

  5. Użytkownik odpowiada bez ograniczeń za szkody majątkowe wyrządzone Usługodawcy na skutek szkodliwego zachowania Użytkownika pozostającego w związku z wykorzystaniem serwisu.

  6. W przypadku wyrządzenia szkody innym Użytkownikom, pozostającej w związku z wykorzystaniem serwisu, Użytkownik będący sprawcą tej szkody odpowiada z tego tytułu indywidualnie. Usługodawca jest wolny od jakiejkolwiek formy odpowiedzialności solidarnej z tego tytułu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 23

  1. Użytkownik posiada prawo do zgłaszania reklamacji lub istotnych zastrzeżeń w związku z korzystaniem z serwisu i realizowaniem postanowień regulaminu.

  2. Zgłoszenie reklamacji lub zastrzeżeń następuje poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej stosownego zgłoszenia.

  3. Zgłoszenie powinno zawierać zwięzły opis zaistniałej sytuacji będącej przedmiotem zgłoszenia oraz wysuwane w związku z nią prośby, sugestie czy roszczenia.

  4. Zgłoszenie kieruje się do Biura Obsługi Klienta na adres [email protected]

  5. Reklamacja zostaje rozpatrzona w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2.

  6. W przypadku zasadności reklamacji lub zastrzeżenia zostaje wyznaczony termin w jakim zostaną podjęte działania, usunięte nieprawidłowości lub wprowadzone zmiany - termin ten jest zależny od treści reklamacji lub zastrzeżenia.

POMOC I WYJAŚNIENIA

§ 24

  1. Użytkownik może zwracać się do Usługodawcy z prośbą o pomoc czy wyjaśnienia w związku z korzystaniem z serwisu.

  2. Usługodawca zapewnia funkcjonowanie Biura Obsługi Klienta, które stanowi podstawowe narzędzie komunikacji z Usługodawcą w razie zaistnienia potrzeby uzyskania pomocy czy wyjaśnień w związku z korzystaniem z serwisu.

  3. Do Biura Obsługi Klienta należy kierować wszystkie zapytania i prośby związane z funkcjonowaniem serwisu i bieżącym z niego korzystaniem.

ROZDZIAŁ VII

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 25

  1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) i z tego tytułu dokłada starań aby dane związane z funkcjonowaniem serwisu przechowywane były w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz ich trwałość i niezmienność.

  2. Usługodawca może podejmować starania mające na celu weryfikację lub uaktualnienie danych podanych przez Użytkowników.

  3. Usługodawca może za pośrednictwem poczty elektronicznej prosić o potwierdzenie aktualności danych osobowych niezbędnych do realizacji jego zobowiązań wynikających z regulaminu.

BEZPIECZEŃSTWO I REGULACJE PRAWNE

§ 26

Ustawy i regulacje prawne

  Platforma wymiany walut online, obejmująca kojarzenie przeciwstawnych zleceń zbycia i nabycia walut składanych przez użytkowników platformy oraz dokonywaniu rozrachunku i rozliczeń zrealizowanych zleceń, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (Internetu), podlega szczególnym przepisom, które określają warunki jej podejmowania oraz wykonywania.

  § Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829),

  § Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1422),

  § Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), która w rozdziale 5 określa zasady i tryb zawierania z konsumentem (użytkownikiem platformy) umowy na odległość dotyczącej usług finansowych,

  § Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178, ze zm.) O Prawie dewizowym ,

  § Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), która nakłada na administratora danych określone obowiązki w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych (użytkowników platformy

  § Ustawa z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, ze zm.).

  1. Usługodawca dba o bezpieczeństwo wszystkich danych i informacji przechowywanych na jego serwerach.

  2. Usługodawca zapewnia należyte środki elektronicznej ochrony funkcjonowania serwisu, w szczególności poprzez:

  a) szyfrowanie przesyłanych danych;

  b) tworzenie kopii zapasowych kont;

  c) wykonywania testów i kontroli aktualnego poziomu bezpieczeństwa;

  d) bieżące wprowadzanie aktualizacji i usprawnień serwisu

  3. Usługodawca zobowiązuje się do nieustannej dbałości o utrzymywanie właściwego poziomu bezpieczeństwa.

  4. Usługodawca podejmuje starania aby w miarę posiadanych środków i możliwości zwiększać oferowany poziom bezpieczeństwa w korzystaniu z serwisu.

  5. Usługodawca dba o bezpieczeństwo archiwum serwisu.

  6. Użytkownik zobowiązany jest w przypadku zmiany lub utraty numeru telefonu komórkowego podanego Usługodawcy w procesie rejestracji, stanowiącego element polityki bezpieczeństwa serwisu, do poinformowania o tym Usługodawcę.

  7. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego podania aktualnego numeru telefonu komórkowego poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Usługodawcy.

  8. Brak podania aktualnego nr telefonu komórkowego, skutkować będzie brakiem pełnego dostępu do funkcji portalu ze względu na brak możliwości weryfikacji działań Użytkownika.

PRAWA AUTORSKIE

§ 27

  1. Architektura serwisu, sposób jego opracowania, sposób wyrażenia jego zawartości oraz organizacja funkcjonalności serwisu stanowią własność Usługodawcy i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, ze zm.).

  2. Warunki, sposób i pola korzystania z serwisu, do jakich uprawniony jest Użytkownik, określa niniejszy regulamin.

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANA REGULAMINU

§ 28

  1. Zmiana regulaminu następuje poprzez dodanie nowych postanowień, zmianę treści postanowień aktualnie obowiązujących albo zmianę całego regulaminu.

  2. Zmiana regulaminu podlega ogłoszeniu na stronie serwisu, ogłoszeniu podczas logowania oraz poprzez przesłanie informacji o treści zmian za pośrednictwem poczty elektronicznej każdemu Użytkownikowi.

  3. Zmiany wchodzą w życie z terminem wskazanym w ogłoszeniu, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmian regulaminu w serwisie www.xbuysell.pl.

  4. Zlecenia złożone przed wejściem zmian w życie są prowadzone według dotychczasowych zasad.

  5. Usługodawca po wykonaniu czynności określonych w pkt.2 dotyczących poinformowania o zmianach w regulaminie, zalogowanie się przez Użytkownika do www.xbuysell.pl uznaje za równoznaczne z akceptacją zmian w regulaminie.

  6. W przypadku braku akceptacji zmian regulaminu przez Użytkownika może on zrezygnować z korzystania z serwisu i rozwiązać umowę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

  1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie serwisu.

  2. Usługodawca zapewnia stały dostęp do aktualnie obowiązującej wersji regulaminu.

  3. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo dokonywania zmian postanowień niniejszego regulaminu.

§ 30

  1. Wszystkie spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy i korzystania z serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Usługodawcy.

  2. W sprawach nieuregulowanych umową lub regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego - Kodeks cywilny i inne akty prawne właściwe ze względu na materię, którą regulują.